آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی انتظامی نگهبان قشم با مسیولیتمحدود ثبتشدهبهشماره 1198 نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1385/05/28 تا کنون