آمار کلی

کد ملی: 093153XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گوهر اندیشه امین بازرس اصلی فعال 1397/02/01 تا کنون