آمار کلی

کد ملی: 004075XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا زنتو طرح و ساخت نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/04/02 تا 1398/07/10