آمار کلی

کد ملی: 199413XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکسازان نگین فارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/07/23 تا 1395/06/22