آمار کلی

کد ملی: 417233XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عصر نوین تجارت راه ابریشم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/02/02 تا 1397/04/02