آمار کلی

کد ملی: 118987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی خیام عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/04 تا کنون