آمار کلی

کد ملی: 068193XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو کامپوزیت آتیه پارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/03 تا کنون