آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
2177 طرح چاپ و نقشه و پلات آریا سنندج بازرس علی البدل فعال 1385/02/30 تا کنون