آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتین پلاست زاگرس بازرس اصلی خارج شده 1391/08/30 تا 1392/03/13