آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر شماره سیزده آبادان عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1392/04/30 تا 1395/08/28