آمار کلی

کد ملی: 007949XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذرخش گندم پارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/10 تا کنون