آمار کلی

کد ملی: 038446XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 11

شرکت فعال: 8

خارج شده: 2

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بسوی ترویج محصول سالم رئیس هیئت مدیره فعال 1399/06/06 تا کنون
صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/12 تا کنون
انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/16 تا کنون
زیست فناور سبز رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/15 تا کنون
زیست فناور بازار ایرانیان بازرس اصلی منحل شده 1396/06/29 تا کنون
فرهنگی ملبوبی عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/15 تا کنون
دارو پژوه سامان عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/06/21 تا 1397/07/10
توسعه فناوری سبز تراژن رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/03 تا کنون
انجمن ژنتیک ایران عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/03/04 تا 1397/08/19
آرمان زیست فناوران بیتا البرز رئیس هیئت مدیره فعال 1394/01/09 تا کنون
زیست فناور گستران رازی عضو هیئت مدیره فعال 1393/07/07 تا کنون