آمار کلی

کد ملی: 489969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صیادی پره کرجی بانان عضو هیئت مدیره فعال 1393/10/14 تا کنون