آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آیسان سنگ نوین سپاهان بازرس اصلی منحل شده 1388/05/31 تا کنون