آمار کلی

کد ملی: 038610XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سفیران سپهر صنعت عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/01 تا کنون