آمار کلی

کد ملی: 007365XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تک ستاره سهیل کهکشان سازه بازرس اصلی خارج شده 1391/05/15 تا 1391/12/01