آمار کلی

کد ملی: 181960XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
به شماره ثبت 5999 و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/05 تا کنون
فراز سامانه لیان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/03 تا کنون