آمار کلی

کد ملی: 645996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بسته بندی خرمای صنعتی پنج هزار و چهل و دو فیروز آباد راسک عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/05 تا کنون