آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه سیستمهای حمل و نقل راه ابریشم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1387/10/09 تا کنون