آمار کلی

کد ملی: 519990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ریز کار ارقام نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/03/27 تا کنون