آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاسیساتی خدماتی توان قدرت کیان بازرس اصلی خارج شده 1392/07/14 تا 1394/07/15