آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الوند ساز شهر بازرس علی البدل خارج شده 1384/11/01 تا 1394/01/25