آمار کلی

کد ملی: 005177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درخشش مهر بانوان البرز بازرس علی البدل خارج شده 1396/09/16 تا 1397/11/25