آمار کلی

کد ملی: 146599XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/03/09 تا 1395/02/17