آمار کلی

کد ملی: 005734XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی قرآن و عترت نور السما عضو هیئت مدیره فعال 1389/12/18 تا کنون