آمار کلی

کد ملی: 272193XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تی تی گل عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/16 تا کنون