آمار کلی

کد ملی: 146155XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حیران بنا سازان عمارت عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/24 تا کنون