آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره 14 توسعه سبز مهر مهریز نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/06/06 تا 1393/07/14