آمار کلی

کد ملی: 163960XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رنگین کمان اندبیل بازرس علی البدل خارج شده 1395/09/04 تا 1397/09/10