آمار کلی

کد ملی: 511021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی کیک شاهکار اصفهان زیبا عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/03/18 تا 1397/04/25