آمار کلی

کد ملی: 128490XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی زیبا آشیان اسپادانا عضو هیئت مدیره منحل شده 1389/07/08 تا کنون