آمار کلی

کد ملی: 120001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی ره سرا الوان دنا بازرس اصلی فعال 1398/05/23 تا کنون