آمار کلی

کد ملی: 405055XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دشت آسمان بهاران غرب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/03/17 تا 1393/04/15