آمار کلی

کد ملی: 213014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بوم سازگان مازند آمارد بازرس علی البدل فعال 1397/03/02 تا کنون