آمار کلی

کد ملی: 489943XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران ایمن درگاه پایا عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/25 تا کنون