آمار کلی

کد ملی: 222965XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی مرغ گوشتی دویست و شصت و یک شهرستان آمل بازرس اصلی فعال 1395/05/16 تا کنون