آمار کلی

کد ملی: 153015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارسیان دژ قایم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1389/12/04 تا کنون