آمار کلی

کد ملی: 170967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مشترک کارگران کارخانجات نساجی تبریز عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/08/10 تا 1397/11/01