آمار کلی

کد ملی: 005430XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماشین سازی حجاز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/25 تا کنون