آمار کلی

کد ملی: 146107XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش ماهی قزل آلای سادات اللهیارلو عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/04/13 تا 1397/06/18