آمار کلی

کد ملی: 297218XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرکا پینار آرمیتا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/28 تا کنون
خدماتی آرکا پینار آسایش نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/22 تا کنون