آمار کلی

کد ملی: 459211XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی ماهور شاهواریان مدیرعامل خارج شده 1395/07/15 تا 1396/06/21
آرام شاهرود نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/09/14 تا کنون