آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی مطالعاتی و داوری بین المللی پارسیان رایزن دادمهر مدیرعامل فعال 1397/11/30 تا کنون