آمار کلی

کد ملی: 198986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تندیس سازان مهر جنوب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/25 تا کنون