آمار کلی

کد ملی: 007119XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تبلیغاتی هنر اندیشان روز پارسی رئیس هیئت مدیره فعال 1395/09/22 تا کنون