آمار کلی

کد ملی: 124979XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی شباب خودرو روز بازرس اصلی خارج شده 1396/01/20 تا 1396/12/26