آمار کلی

کد ملی: 515923XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین زیبا سازه ارگ مدیرعامل فعال 1398/02/30 تا کنون