آمار کلی

کد ملی: 522963XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکتا صنعت شهر رضوان بازرس علی البدل فعال 1398/02/12 تا کنون