آمار کلی

کد ملی: 123935XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی بنا برج امید مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/23 تا کنون
دژگان سیف مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/02/29 تا 1395/03/31