آمار کلی

کد ملی: 093886XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه حضرت مهدی عج با یاران طهور عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/03/04 تا 1398/07/28